top of page

阿貴

性別:

F

​推斷出生日期

2006年

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

簡介:

畢業日期:

畢業原因:

唐狗

陰道嚴重感染、發緊高燒,而且有腎衰竭徵狀

婆婆於5月8日搵連寵求助,其相依為命嘅阿貴非常唔妥,伙伴立即帶阿貴去看醫生,發現她陰道嚴重感染、發高燒,而且有腎衰竭徵狀。

12 May 2020

留院幾日後都係捱唔到,病因不明

bottom of page