top of page

脆皮

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

F

04/2020

23 Jun 2020

本地短毛貓

虎紋

阿婆(雪球)有FIV
第一針疫苗後發燒

簡介:

雪球個孫,貪玩;同雪條都係雪球個孫,但係佢地嘅阿爸亦都係雪球個女嘅阿爸,咁雪條同脆皮究竟係雪球嘅孫定繼女呢......

bottom of page