top of page

牛油

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

M

22 Nov 2022

本地短毛貓

黃白色 Ginger & White

簡介:

佢同煉奶本身喺村生活,但有村民唔鍾意佢哋,所以伙伴帶咗佢哋返嚟;牛油仔俾摸俾抱,煉奶妹驚人,嬲嗰陣耳仔會唔知去咗邊🌝又碌大對眼望住你👀用匙餵佢食嘢佢會食好多,係嬌生小喵喵~同佢夾要啲時間

bottom of page