top of page

炭頭

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

F

29 Oct 2020

本地短毛貓

黑色 Black

簡介:

驚果陣對耳仔會向後反,反到好似冇耳仔咁,對眼又碌大咁望住你,好搞笑;牛潭尾求助,屋主移民,未能再餵街貓

bottom of page