top of page

咸蛋

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

F

7/2020

28 Oct 2020

本地短毛貓

三色 Calico

簡介:

細膽,慢熱,但係熟左就會成日扭摸摸;牛潭尾求助,屋主移民,未能再餵街貓;
咸蛋妹係一名三色女貓子,雖然有啲細膽有啲慢熱,但係熟左就會成日扭摸摸。睇佢下巴仔成個道教符號咁,望住佢好似即刻有zen嘅感覺☺️(?)

bottom of page