top of page

初願

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

F

10/4/2021

10 Apr 2021

本地長毛貓

玳瑁 Tortoiseshell

未出世時媽媽初二打左2枝Vaccine,未知影響

簡介:

瞇瞇眼,痴媽媽的乖寶寶,乳名豆豉眼;初二流浪時受孕生嘅BB,於灣仔SPCA 2樓手術房外第二隻出世。(一家4口/初二媽領養優先)

bottom of page