top of page

初心

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

F

10/4/2021

10 Apr 2021

本地長毛貓

黑色 Black

未出世時媽媽初二打左2枝Vaccine,未知影響

簡介:

成日做柒事,例如跌自己落籠底,搶唔到奶頭訓着,卡自己個頭去籠隙,所以乳名叫樹妮;初二流浪時受孕生嘅BB,於灣仔SPCA 2樓手術房外第一隻出世。(一家4口/初二媽領養優先)

bottom of page