top of page

冬古

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

M

20/1/2023

20 Feb 2023

英國短毛貓

黑白

簡介:

係元朗一條好多貓嘅村入面,求助人見到冬古一個坐左係路中心,過左三個鐘後都仲係原位,但就變得奄奄一息。所以求助人即刻救起左再搵我地幫手;一接手即刻帶左佢睇醫生,冬古體溫得36°,0.28kg, 成身都係蝨,眼同鼻比啲黃綠色嘅分泌物黏實左 ,醫生即刻幫佢清潔,仲話都要預左死亡率會好高。係,最後無事,暫託希望冬古嘅領養人好好對佢。冬古鐘意曬太陽,鐘意食好咪小姐罐頭,鐘意玩玩

bottom of page